Hoppa till innehåll

Götiska Förbundets Förbundsborg

Från förfall till ordensborg.

År 1942 upphörde all verksamhet i Skansen Lejonet och den lämnades åt sitt öde och förföll. I början av 1970 talet finner Götiska Förbundets ledning att de dittillsvarande ordenslokalerna på Valand inte räcker till och behöver ersättas. 

Förslag väcktes om att inrätta Skansen Lejonet till ordensborg. Den 21 april 1971 tillsatte Förbundets dåvarande högsta ledning en arbetsgrupp med uppgiften att utreda förutsättningarna för att använda Skansen Lejonet för logesammankomster. Ett intensivt utredningsarbete vidtog med kontakter och samarbete med Fortifikationsförvaltningen, Riksantikvarieämbetet och Göteborgs kommun.

Den 21 augusti 1972 tog parterna ett viktigt beslut om att förverkliga idén. Skansen hade stått oanvänd i 30 år och blivit ett enda stort duvslag med 100-tals duvor, duvträck, sönderslagna fönster och sönderbrutna förrådsinventarier.

Götiska Förbundet tillsammans med AMS gjorde ett fantastiskt renoveringsjobb inuti Skansen understödda av Fortifikationsförvaltningen. Ett långsiktigt hyresavtal skrevs och högtidlig återinvigning skedde den 4 september 1974 under närvaro av konung Carl XVI Gustaf Götiska Förbundets beskyddare.

Skansen Lejonet idag

Götiska Förbundet har idag sitt säte i Skansen Lejonet och vanligtvis genomförs här Förbundets  årliga högtidsdagar.

Skansen Lejonet är också säte för två Riddaregillen, ett Victoriagille samt  ett Commendörsgille för män. 

Logelokalen används vid såväl loger som vid andra högtidligheter. Skansen är en  väl fungerande även som konferens eller festlokal i en väl bevarad historisk miljö.

Ansvaret för Skansen Lejonet, dess drift och underhåll har Borgrådet under ledning av Borgkommendanten.  Våra restauratörer ombesörjer, att såväl vid Götiska arrangemang som vid konferenser, bröllop eller andra högtidligheter, välsmakande måltider serveras.

Skansen Lejonet ägs av Statens Fastighetsverk (SFV) som förvaltar många kulturhistoriskt värdefulla byggnader i vårt land.   SFV vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marknader; teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.
SFV ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning – till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver SFV därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land. 

SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör SFV på ett ” långsiktigt hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden.”

Borgkommendant Håkan Linder: SMS/telefon 070-399 26 25.

Länk till Statens fastighetsverk www.sfv.se